בקשה לצו קיום צוואה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

איך מגישים את הבקשה ואיך מתבצע הליך קיום הצוואה 

כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר עזבון, יש להסדיר את מימוש העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. כדי לקבל צו קיום צוואה צריך כל אחד היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בצוואה, כמו למשל נושה הטוען כי המוריש חייב לו כספים, להגיש בקשה למימוש צו קיום צוואה כדי לקבל בסיום התהליך צו המאשר את רצון הנפטר כפי שבא לידי ביטוי בצוואה שלו וכדי להקנות לצוואה תוקף של פסק דין. רק לאחר קבלת הצו אפשר יהיה לחלק את העיזבון של הנפטר בין היורשים.

אם קיימת התנגדות לנוסח הצוואה או לכשרות הצוואה יכולים המתנגדים להגיש התנגדות לרשם הירושה ולבקש למנוע את מתן הצו.

איך מגישים בקשה לקיום צו ירושה

את הבקשה לקיום צו הירושה מגישים לרשם הירושה הפעיל במחוז שבו התגורר המוריש בעת פטירתו.

את הבקשה אפשר להגיש בשתי דרכים.  הדרך הראשונה, באמצעות משלוח בדואר רשום או בהגעה פיזית אל משרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי, והדרך השנייה באמצעות הגשה באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושות.

את הבקשה באמצעות דואר רשום או בהגעה פיזית למשרדי רשם הירושות יש להגיש במשרדי הרשם במקום מושבו של המוריש.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, בארבעה עותקים, אחד מקור ושלושה העתקים.

  • שני שוברי תשלום מאושרים או אסמכתא המעידה על התשלום באינטרנט.
  • למלא טופס בקשה למתן צו קיום צוואה ולחתום עליו. על המבקש לחתום על הבקשה ולאמת את החתימה בפני נוטריון, עורך דין, דיין או ראש ראשות מקומית.
  • יש לצרף את תעודת הפטירה של המנוח – על התעודה להיות תעודה מקורית או העתק נאמן למקור.
  • אם אחד היורשים בצוואה הלך לעולמו – יש לצרף את תעודת הפטירה שלו או העתק התעודה.
  • יש לצרף הצוואה המקורית של הנפטר. אם אין אפשרות להגיש את הצוואה המקורית יש להגיש לרשם בקשה להצגת עותק של הצוואה ולפרט את הסיבה שבגינה אין אפשרות להגיש את הצוואה המקורית.
  • יש לצרף אישור המעיד כי כל היורשים המפורטים בצוואה יודעים כי הוגשה בקשה למתן צו לקיום הצוואה. את האישור אפשר להגיש בשתי דרכים, באמצעות מסמך חתום על ידי כל היורשים המאשרים כי ידוע להם על הגשת הבקשה או באמצעות הצגת הספחים של הדואר הרשום המעידים כי לכל יורש נשלחה הודעה בדבר הגשת הבקשה לכתובת מגוריו.

בקשה לצו קיום צוואה בדרך מקוונת יש להגיש באמצעות האתר של האפוטרופוס הכללי.

האפשרות להגשת הבקשה המקוונת יכולה להתבצע רק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

הצוואה המקורית נמצאת בידי האדם המגיש את הבקשה או שהצוואה המקורית מופקדת בידי הרשם לענייני הירושות ובידי מגיש הבקשה נמצא עותק של הצוואה.

איך מתבצע הטיפול בבקשה?

לאחר הגשת הבקשה מעביר הרשם את הבקשה לבדיקה במשרדי רשם הירושות כדי לוודא שהמנוח לא הפקיד בעבר צוואה אצל רשם הירושות או זיכרון דברים, במקרה של צוואה בעל פה.

רשם הירושות בודק האם כבר הוגשה בקשה לקיום הצוואה באמצעות אדם אחר.

הרשם בודק האם הבקשה הוגשה באופן תקין, האם כל הפרטים מולאו והם כל המסמכים צורפו.

בתום הבדיקה מפרסם הרשם הודעה בעיתונות שבה הוא מודיע כי הוגשה בקשה לקיום הצוואה ומזמין את כל מי שמעוניין להגיש התנגדות לקיום הצוואה. בתוך שבועיים מיום פרסום המודעה יכול כל מי שיש לו טענות באשר לקיום הצוואה להגיש התנגדות.

במקביל שולח הרשם עותק של הבקשה לצו קיום הצוואה לתגובת האפוטרופוס הכללי. במקרים מסוימים יצטרף האפוטרופוס הכללי להליך כדי להגן על האינטרסים של אחד מהצדדים כמו למשל כאשר אחד היורשים הוא קטין או אדם הנמצא תחת השגחה של האפוטרופוס הכללי.  במקרה כזה תועבר הצוואה לאישור בית המשפט.

אם לא תהיה כל התנגדות לקיום הצוואה והאפוטרופוס הכללי הודיע כי אין בכוונתו להצטרף להליך, ייתן רשם הירושות את הצו המבוקש.

מתי בקשה לצו קיום צוואה עוברת לבית המשפט?

  • במידה והוגשה התנגדות לקיום הצוואה.
  • כאשר המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד בהליך.
  • אם יש פגם או חסר בצוואה.
  • היועץ המשפטי לממשלה, או בא כוחו, מעוניין ליזום הליך בעניין הבקשה לצו קיום הצוואה.
שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp